Logowanie

Akcja Katolicka

ZE STATUTU AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE Z 2010 ROKU

Wstęp

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Cel i działalność Akcji Katolickiej

Art. 9
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10
1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:
1) oświatowo-wychowawczą,
2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
3) naukową,
4) charytatywną,
5) w zakresie ochrony zdrowia,
6) turystyczno-sportową,
7) gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki

Art. 11
Akcję Katolicką stanowią członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający.

Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.
3. Członek wspierający, będący osobą fizyczną, może zmienić status na członka zwyczajnego. Okres pozostawania członkiem wspierającym zalicza się do stażu kandydackiego.
4. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczący w działalności Akcji Katolickiej, mają status kandydata.

Art. 13
1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej, jest złożenie deklaracji członkowskiej na piśmie do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawują odpowiednio parafialni i diecezjalni Asystenci Kościelni.

Art. 14
1. Członek Akcji Katolickiej, który zmienił miejsce zamieszkania, może pozostać członkiem dotychczasowego oddziału parafialnego lub, na swoją prośbę, innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii oddział nie istnieje.
2. Uchwałę w sprawie zmiany przynależności do oddziału parafialnego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału przyjmującego członka, zawierający opinię Asystenta Kościelnego.

Art. 15
Członek zwyczajny Akcji Katolickiej ma prawo:
1) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką,
2) wyborcze, czynne i bierne,
3) noszenia odznaki członkowskiej,
4) posiadania legitymacji członkowskiej.

Art. 16
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy:
1) realizowanie celów Akcji Katolickiej,
2) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał jej władz,
3) płacenie składki członkowskiej.

Art. 17
Członek Akcji Katolickiej, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.

Art. 18
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 19
1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu celów Akcji Katolickiej.

Art. 20
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający prośbę zainteresowanego.

Art. 21
1. Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego przedstawiciel, ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.