Logowanie

Ministranci i lektorzy

Zbiórka szafarzy, ministrantów i lektorów:

 

– 2.05.16. (poniedziałek) – godz. 17.15;

 

 

 

Zbiórki dla kandydatów na ministrantów rozpoczęliśmy w sobotę, 9 kwietnia 2016, godz. 10.30. Z wielką nadzieją w Bogu, czekaliśmy na kolejne ministranckie powołania… Niestety, nie doczekaliśmy się. Może w następnym cyklu, we wrześniu?

 

 

 

 

Dziesięć Zasad Ministranta

 

* Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.

* Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

* Ministrant rozwija w sobie Boże życie.

* Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

* Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.

* Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

* Ministrant jest dobrym synem i bratem.

* Ministrant, swoją chrześcijańską postawą, wnosi wszędzie prawdziwą Bożą radość.

* Ministrant, przez swoją pilność i sumienność, staje się przykładem dla innych.

* Ministrant, podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem.

 

Zasady dotyczące porządku służby Bożej w Zakrzewie.

 

1. Za utrzymanie dyscypliny i porządku w zakrystii odpowiedzialny jest najstarszy wiekiem ministrant (grupowy).

2. Grupowy powinien być w zakrystii przynajmniej 15 min. przed Mszą św.

Do jego obowiązków należą:

a) przygotowanie przed Mszą św. (wg rubryceli lub dyspozycji kapłana) odpowiednich kołnierzy, a po Mszy św. zebranie kołnierzy i ułożenie ich w szafie. Za ogólny stan kołnierzy odpowiedzialny jest Michał;

b) przygotowanie szat dla kapłana i wyznaczenie osoby pomagającej mu w założeniu i zdjęciu szat liturgicznych;

c) przygotowanie ołtarza, ambony i pulpitu (np. kielich nakryty welonem, ampułki, ręczniczek, kluczyk od tabernakulum, księgi, ew. klęcznik, monstrancja, woda święcona i inne). Odpowiedzialnym za stan, używanego przez ministrantów sprzętu liturgicznego, jest Sergiusz;

d) jeśli taka zaistnieje potrzeba – przygotowanie kadzielnicy i łódki;

e) utrzymanie porządku i ciszy w zakrystii;

f) rozdzielenie funkcji ministranckich – najpierw wśród tych, którzy mają obowiązkowe służenie, dopiero później wśród pozostałych. Grupowy stara się, by jeden ministrant nie miał kilku funkcji, ale by rozdzielone zostały one sprawiedliwie wśród wszystkich. Mając też na względzie praktyczne kształcenie najmłodszych ministrantów, grupowy winien zadbać, by nie powtarzali oni za każdym razem tych samych czynności – ale po kolei przechodzili przez wszystkie funkcje, a w razie potrzeby udzieli im wyczerpującej instrukcji. Bowiem za złe wykonanie jakiejś czynności przy ołtarzu odpowiedzialność ponosi grupowy. Odpowiedzialnym za poprawność służenia i ewentualne dokształcanie jest Jan K.

g) po przyjściu kapłana do zakrystii (nie wcześniej) należy dopilnować, by zostały zapalone świece ołtarzowe, mikrofon i pozostałe światła na kościele;

h) po Eucharystii dopilnować, by zostały zgaszone świece, przyniesiony i włożony na swoje miejsce sprzęt liturgiczny, pozostawiony idealny porządek w zakrystii, zamknięte drzwi zewnętrzne do zakrystii;

5. Pozostali ministranci wchodzą do zakrystii 5 min. przed rozpoczęciem Mszy św. (jeśli przyszli wcześniej – czekają w pierwszej ławce w kościele i modlą się). W zakrystii w ciszy zakładamy strój ministrancki (zawsze czysty i schludny) i bez dyskusji wypełniamy polecenia kapłana. Przy ołtarzu skupiamy się na służbie Bożej – nie wolno między sobą rozmawiać, rozglądać się po kościele. Pamiętać należy zawsze, że być dobrym ministrantem, znaczy najpierw być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem – a to w życiu na codzień zobowiązuje!

6. Chciałbym bardzo, aby spotkania ministranckie nie ograniczały się tylko do ołtarza. Dlatego odpowiedzialnymi za organizowanie innych form spotkań – np. kwartalne spotkania w salce z rodzicami, wycieczki, rajdy rowerowe, mecze piłkarskie, turnieje, pielgrzymki, itp. są ministranci ze szkół średnich, z prezesem ministrantów, Michałem, na czele.

ks. Wojciech – opiekun.

 

* Zawołanie ministranckie:

min.: „Króluj nam Chryste”, kapłan: „Zawsze i wszędzie”.

 

* Postawa ministrantów w czasie Mszy św.:

stojąca: od początku do lekcji; od „Alleluja” do modl. „Święty, Święty…”; po Podniesieniu, po słowach: „Oto wielka tajemnica wiary” do „Oto Baranek Boży”; od modl. po Komunii św. do końca;

siedząca: w czasie lekcji i psalmu; w czasie kazania; w czasie Komunii św. i dziękczynienia – do „Módlmy się…”;

klęcząca: na Podniesienie i modlitwę poprzedzającą; na „Oto Baranek Boży”.

 

Modlitwa przed służbą

 

W. + W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

M. Oto za chwilę przystąpię „do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

M. Który stworzył niebo i ziemię.

 

Modlitwa po służbie

K. Błogosławmy Panu.

M. Bogu niech będą dzięki.

 

M. Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

W. + W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

K. Bóg zapłać!

 

Osobista modlitwa ministranta

Panie Jezu, Ty wezwałeś mnie, abym szedł za Tobą drogą do Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca. Bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo, naucz mnie patrzeć na Twój przykład.

Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.

Wybaw mnie od grzechu; przełam we mnie to, co się Tobie opiera.

Daj mi ducha Twego i dozwól, aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.

Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, w miłości Ducha Świętego, ku chwale Ojca. Amen

 

Osobista modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.