Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Rada duszpasterska

Planowane spotkania w roku 2020:

– 6 stycznia – godz. 15.00 – opłatek

– 20 marca – godz. 19.30; –  odwołane ze względu na epidemię

  • – 11 września – godz. 19.30

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

I. Cel Rady

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjal­nego Programu Duszpasterskiego.

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

1. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych istniejących na terenie parafii,

b) przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nad­zwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz parafialnych grup apostol­skich,

c) ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właści­wymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

2. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 20 osób).

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.

4. Rada winna wybrać spośród siebie sekretarza.

5. Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwier­dzenia przez Arcybiskupa Poznańskiego.

6. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają – podczas niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszech­mogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam”.

7. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje Arcybiskup Poznański na wniosek proboszcza, złożony po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

III. Zadania i kompetencje Rady

1. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa para­fialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski.

2. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moral­ności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.

3. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z dusz­pasterstwem Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do Parafial­nej Rady Ekonomicznej.

4. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z duszpasterstwem parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię Rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do Kurii Metropolitalnej.

5. Sekretarz protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynaj­mniej częściowa zmiana jej składu.

2. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawie­szeniu. Nowy proboszcz może zaproponować zmianę tej części Rady, która pochodzi ze wskazania proboszcza.

3. Zebrania Rady zwołuje proboszcz, powiadamiając o ich terminie przy­najmniej na 7 dni wcześniej. On też ustala porządek obrad oraz im prze­wodniczy.

4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy pro­boszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej.

5. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom Rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. W programie winna być zawarta propozycja terminu następnego zebrania Rady.

6. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wia­domości całej społeczności parafialnej.

7. Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

8. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizo­wanych przez Kurię Metropolitalną.

V. Przepisy końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret Arcybiskupa Poznańskiego.

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 roku.

 

+ Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański