Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Nabożeństwa parafialne

Na nabożeństwa majowe:

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W czasie adwentowym:

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

V. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem anielskim w żywocie Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje Ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Tej, * w której Boże macierzyństwo wierzymy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

W czasie od Bożego Narodzenia aż do Matki Boskiej Gromnicznej:

V. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

R. Bogarodzico, przyczyń się za nami.

V. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny Obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

W czasie od Matki Boskiej Gromnicznej do Wielkiej Nocy i od Trójcy Świętej do Adwentu:

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

V. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, * racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

W czasie wielkanocnym:

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

V. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, * dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O, Pani, o, Pani, o, Pani nasza! Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Synowi Swojemu nas oddawaj.

Modlitwa świętego Bernarda

V. Pomnij, o, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o, Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić sławami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

R. Amen.

***********************************************************************************************

Na nabożeństwa czerwcowe:

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, Świątynio Boga,
Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące Ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości Skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna Głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne Upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, Źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, Przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, Pokoju i Pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, Rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Jezu cichy i pokornego serca.

R. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

V. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i na zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GORZKIE ŻALE

1. Gorzkie żale przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie,

2. Rozpłyńcie się, me źrenice, * Toczcie smutnych łez krynice.

3. Słońce, gwiazdy omdlewają, * Żałobą się pokrywają.

4. Płaczą rzewnie Aniołowie, * A któż -żałość ich wypowie?

5. Opoki się twarde krają, * Z grobów umarli powstają.

6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje!

7. Na ból męki Chrystusowej * Żal przejmuje bez wymowy.

8. Uderz, Jezu, bez odwłoki * W twarde serc naszych opoki!

9. Jezu mój, we krwi ran swoich * Obmyj duszę z grzechów moich!

10. Upał serca swego chłodzę, * Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

CZĘŚĆ 1

HYMN

1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje, * Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, * Me serce mdleje.

2. Pana świętości uczeń zły całuje, * Żołnierz okrutny powrózmi krępuje! * Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * Na śmierć wydaje.

3. Bije, popycha tłum nieposkromiony, * Nielitościwie z tej i owej strony, * Za włosy targa, znosi w cierpliwości, * Król z wysokości.

4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie, * Serca kochanie.

5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1. Jezu, na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany, * Jezu mój kochany!

2. Jezu, za trzydzieści srebrników * Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, * Jezu mój kochany!

3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, * Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, * Jezu mój kochany!

4. Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, * Strumieniem potu krwawego zalany, * Jezu mój kochany!

5. Jezu, całowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wydany, * Jezu mój kochany!

6. Jezu, powrozami grubymi * Od swawolnego żołdactwa związany, * Jezu mój kochany!

7. Jezu, od pospólstwa zelżywie * Przed Annaszowym sądem znieważany, * Jezu mój kochany!

8. Jezu, przez ulice sromotnie * Przed sąd Kajfasza za włosy targany, * Jezu mój kochany!

9. Jezu, od Malchusa srogiego * Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, * Jezu mój kochany!

10. Jezu, od fałszywych dwóch świadków * Za zwodziciela niesłusznie podany, * Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1. Ach! Ja matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna * Miecz me serce przenika.

2. Czemuś Matko ukochana, * Ciężko na sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz?

3. Co mnie pytasz, wszystkam w mdłości, * Mówić nie mogę z żałości, * Krew mi serce zalewa.

4. Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz?

5. Widzę, że Syn ukochany, * W Ogrojcu cały zalany * Potu krwawym potokiem.

6. O Matko, źródło miłości, * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z sobą płakać!

CZĘŚĆ 2

HYMN

1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, * Jako dla ciebie sobie nie folguje. * Przecie Go bardziej, ni katowska, dręczy, * Złość twoja męczy.

2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, * Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; * Dla białej szaty, którą jest odziany, * Głupim nazwany.

3. Za moje złości grzbiet srodze biczują; * Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują, * Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody * Zdrój żywej wody.

4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży, * Co na swe skronie wije wieniec z róży, * W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony * Jest ozdobiony!

5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1. Jezu, od pospólstwa niewinnie, * Jako łotr godzien śmierci obwołany, * Jezu mój kochany!

2. Jezu, od złośliwych morderców * Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, * Jezu mój kochany!

3. Jezu, pod przysięgą od Piotra * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, * Jezu mój kochany!

4. Jezu, od okrutnych oprawców, * Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, * Jezu mój kochany!

5. Jezu, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, * Jezu mój kochany!

6. Jezu, w białą szatę szydersko * Na większy pośmiech i hańbę ubrany, * Jezu mój kochany!

7. Jezu, u kamiennego słupa * Niemiłosiernie biczmi wysmagany, * Jezu mój kochany!

8. Jezu, przez szyderstwo okrutne * Cierniowym wieńcem ukoronowany, * Jezu mój kochany!

9. Jezu, od żołnierzy niegodnie * Na pośmiewisko purpurą odziany, * Jezu mój kochany!

10. Jezu, trzciną po głowie bity, * Królu boleści, przez lud wyszydzany, * Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1. Ach, widzę Syna mojego * Przy słupie obnażonego, * Rózgami zsieczonego!

2. Święta Panno, uproś dla mnie, * Bym ran Syna Twego znamię * Miał na sercu wyryte!

3. Ach, widzę jako niezmiernie * Ostre głowę ranią ciernie! * Dusza moja ustaje!

4. O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego, * Podzielże ze mną mękę!

5. Obym ja, Matka strapiona * Mogła na swoje ramiona * Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

6. Proszę, o Panno jedyna, * Niechaj krzyż Twojego Syna * Zawsze w sercu swym noszę!

CZĘŚĆ 3

HYMN

1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości.

2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, * Sromotne drzewo na ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, * Jęczy i stęka.

3. Okrutnym katom posłuszny się staje, * Ręce i nogi przebić sobie daje, * Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca drogi!

4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, * Aby na tobie dłużej nie wisiało! * My je uczciwie w grobie położymy, * Płacz uczynimy.

5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!

6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, * Za Twe obelgi, męki, zelżywości, * Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, * Cierpiał bez winy!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie, * Jako złoczyńca z łotry porównany, * Jezu mój kochany!

2. Jezu, przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, * Jezu mój kochany!

3. Jezu, srogim krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, * Jezu mój kochany!

4. Jezu, do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, * Jezu mój kochany!

5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów * Na drzewie hańby ukrzyżowany, * Jezu mój kochany!

6. Jezu, od stojących wokoło * I przechodzących, szyderczo wyśmiany, * Jezu mój kochany!

7. Jezu, bluźnierstwami przez złego, * Współwiszącego łotra wyszydzany, * Jezu mój kochany!

8. Jezu, gorzką żółcią i octem * W wielkim pragnieniu swoim napawany, * Jezu mój kochany!

9. Jezu, w swej miłości niezmiernej * Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, * Jezu mój kochany!

10. Jezu, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany, * Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! * Dla nas zmęczony i krwią zbroczony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1. Ach, Ja Matka boleściwa, * Pod krzyżem stoję smutliwa, * Serce żałość przejmuje.

2. O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrząc na krzyż żałośliwie, * Płaczę z Tobą rzewliwie.

3. Jużci, już moje Kochanie * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram!

4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * Dzielić się Twoją żałobą * Śmierci Syna Twojego.

5. Zamknął słodką Jezus mowę, * Już ku ziemi skłania głowę, * Żegna już Matkę swoją!

6. O Maryjo, Ciebie proszę, * Niech Jezusa rany noszę * I serdecznie rozważam.

**********************************************************************************************

Ksiądz Aleksander Woźny • Droga Krzyżowa

STACJA I • Pan Jezus skazany na śmierć

Przepraszam Cię, Jezu, że nie chciałem prawdy, że nieraz wybierałem kłamstwo.

STACJA II • Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Przepraszam Cię Jezu, za te wypadki, kiedy wątpiłem, że jesteś przy mnie – i dziękuję, że nawet wtedy nie opuściłeś mnie.

STACJA III • Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Panie Jezu wierzę, że zawsze mnie podniesiesz z upadku.

STACJA IV • Pan Jezus spotyka swą Matkę

Dziękuję Ci, Jezu, że dałeś mi Maryję za Matkę. Przepraszam, że byłem dotąd tak niewdzięczny, choć tyle dobroci od Niej doznałem.

STACJA V • Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Przepraszam Cię, Jezu, za te wypadki, kiedy nie chciałem przyjąć krzyża i tylko pod przymusem wziąłem go na swoje ramiona.

STACJA VI • Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Panie Jezu, spraw, proszę, bym uwierzył, że Ty naprawdę jesteś w każdym człowieku.

STACJA VII • Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Panie Jezu, proszę dla siebie i innych o dobrą spowiedź.

STACJA VIII * Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Panie Jezu, nie pozwól, abym zapominał o moich grzechach, chcąc uniknąć wyrzutów sumienia i konieczności pokuty

STACJA IX • Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Panie Jezu, pomóż mi wyzbyć się zniechęcenia.

STACJA X • Pan Jezus z szat obnażony

Panie Jezu, spraw, abym uwierzył, że kiedyś to wszystko, co dziś pragnę najbardziej ukryć – wyda się.

STACJA XI • Pan Jezus przybity do krzyża

Panie Jezu, spraw, bym z każdym dniem coraz bardziej pragnął oddać się Tobie całkowicie.

STACJA XII • Pan Jezus umiera na krzyżu

Spraw, o Jezu, abym nie unikał krzyża.

STACJA XIII • Pan Jezus zdjęty z krzyża

Panie Jezu, utwierdź mnie w nadziei, że Ty jesteś Panem życia i śmierci.

STACJA XIV • Pan Jezus złożony w grobie

Panie Jezu, proszę Cię o tę łaskę, która obecnie jest mi najbardziej potrzebna.

***********************************************************************************************