Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Rada ekonomiczna

Planowane spotkania w roku 2020:

– 6 stycznia – godz. 15.00 – opłatek

– 27 marca – godz. 19.30 – odwołane ze względu na epidemię 

– 27 czerwca – godz. 19.30 – odwołane ze względu na epidemię 

– 18 września – godz. 19.30

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

 

I. Cel Rady

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w admi­nistrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicz­nych (por. kan. 537 KPK).

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

1. Rada składa się z 3 do 7 członków, w zależności od wielkości parafii. Poza proboszczem członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktyku­jącymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno-finansowych.

2. Przewodniczącym Rady z urzędu jest proboszcz, a w razie jego braku administrator parafii (por. KPK, kan. 540). On też, zgodnie z przepisami prawa, jest wyłącznym reprezentantem parafii (por. KPK, kan. 532).

3. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza do czwar­tego stopnia oraz pracownicy parafii lub proboszcza (por. KPK, kan. 492 § 3).

4. Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie człon­kiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

5. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który protokołuje przebieg obrad oraz odczytuje sporządzony protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

6. Członków Rady wybranych przez proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza Arcybiskup Poznański.

7. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają – podczas niedziel­nej Mszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funk­cję członka Parafialnej Rady Ekonomicznej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam”.

8. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje Arcybiskup na wniosek proboszcza, złożony po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

9. Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwier­dzenia Arcybiskupa Poznańskiego

III. Zadania i kompetencje Rady

1. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

a) angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych,

b) remont obiektów parafialnych,

c) budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących,

d) zmiana przeznaczenia budynków,

e) kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości,

f) dzierżawa gruntów,

g) najem budynków parafialnych,

h) zaciąganie kredytów – wysokość kredytu nie może przekroczyć moż­liwości jego spłaty przez parafię w terminie jednego roku,

i)zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.

2. Opinii Rady zaciąga się w głosowaniu jawnym. Jeśli kwalifikowana więk­szość (2/3 głosów) jest przeciwna decyzji proboszcza, sprawę winien on przedstawić do rozstrzygnięcia dziekanowi, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności Kurii Metropolitalnej.

3. Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie spra­wozdanie za rok miniony oraz, do zaopiniowania, budżet parafii na rok bieżący.

4. W przypadku śmierci proboszcza Rada wspomaga dziekana, który speł­nia obowiązki administratora parafii do czasu objęcia ich przez nowego proboszcza.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynaj­mniej częściowa zmiana jej składu.

2. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz współpracuje z do- stychczasową Radą albo – po dokładnym rozeznaniu – występuje z wnio­skiem o odwołanie starej i powołanie nowej.

3. Rada winna mieć wgląd do następujących dokumentów:

– inwentarz dóbr parafialnych,

– wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nieruchomości należących do parafii,

– umowy pracownicze,

– umowy najmu i dzierżawy,

– polisy ubezpieczeniowe,

– dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp.,

– korespondencję z Kurią Metropolitalną dotyczącą spraw ekonomicz­nych parafii,

– księgę protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej.

4. Parafia, poza wypadkiem nieopłacalności, winna posiadać swoje konto w banku. Kontem dysponuje proboszcz, a pełnomocnikami są: wyzna­czony przez proboszcza członek Parafialnej Rady Ekonomicznej i każdo­razowy dziekan, a w przypadku parafii dziekańskiej – wicedziekan.

5. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, można zwoływać je częściej.

6. O terminie zebrania wszyscy członkowie Rady powinni być powiado­mieni przez proboszcza co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.

7. Obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego przez niego porządku. Należy też przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania dyskrecji odnośnie do omawianych spraw, chyba że z natury rzeczy mają one pub­liczny charakter.

8. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wia­domości całej społeczności parafialnej.

9. Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

10. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizo­wanych przez Kurię Metropolitalną.

IV. Przepisy końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret Arcybiskupa Poznańskiego.

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 roku.

 

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański