Logowanie

Chrześcijański pogrzeb

O śmierci chrześcijanina należy najpierw powiadomić telefonicznie Zarządcę cmentarza w Zakrzewie – pana Józefa Ignysia – kierownika Zakładu Usług Pogrzebowych „Oaza” z Tarnowa Podgórnego (tel. kom. 503 053 585), który po konsultacji z proboszczem, ustali miejsce grobu i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z godziną Mszy św. pogrzebowej). On też dokona wpisu do księgi cmentarnej (potrzbna będzie część karty zgonu, wypisanej przez lekarza – do celu pochówku) oraz pobierze świadczenia finansowe tytułem pochówku, pokładne, czy opłaty na utrzymanie porządku na cmentarzu. Poza „Oazą” nikt nie jest upoważniony do załatwiania jakichkolwiek spraw, związanych z cmentarzem i pogrzebami w Zakrzewie.

Następnie należy zgłosić się do dusz­pasterza parafii, do której należał zmarły, aby od­notować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz dopełnić pozostałych formalności pogrzebowych (np. intencja mszalna, ofiara za ceremonie pogrzebowe, ustalenie szczegółów liturgii pogrzebowej).

* Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej, należy przedstawić:

– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

* Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach ko­munalnych ustala zarząd cmentarza.

* Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrze­bowa, odprawiona przed pogrzebem, z wystawioną trumną z ciałem zmarłego (nie mamy na razie kaplicy na cmentarzu). We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św. Przed każdą Mszą św. pogrzebową jest okazja do spowiedzi oraz możliwość złożenia intencji mszalnych za zmarłego.

* Liturgia obrzędów pogrzebowych w naszej parafii ma dwie stacje:

– w kościele – Msza pogrzebowa i obrzęd Ostatniego pożegnania zmarłego;

– procesja na cmentarz i obrzędy przy grobie.