Logowanie

Chrzest święty

Sakrament Chrztu Świętego

* Chrzest dziecka winien się odbyć wkrótce po jego urodzeniu (np. w trzecim miesiącu życia), w kościele parafialnym, zasadniczo podczas Mszy świętej niedzielnej. Ponieważ w naszej parafii jest mało chrztów, termin zostanie uzgodniony indywidualnie z rodzicami dziecka. Najlepiej, gdyby to była I lub III niedziela miesiąca.

* Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po uro­dzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, je­śli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa: „NN, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

* Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym na dwa tygodnie lub najpóźniej na tydzień przed wcześniej ustalonym dniem udzielenia tego sakramentu. Przynoszą na ten moment wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarli je poza parafią) oraz dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest). Jeśli rodzice wybrali dziecku imię, które nie ma świętego Patrona, to niech wybiorą do chrzu takie imię, które takiego Patrona posiada.

* Dla każdego dziecka należy wybrać przynajm­niej jednego chrzestnego. Reprezentuje on Kościół i ma w razie potrzeby wspierać rodzi­ców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

– posiada wystarczającą dojrzałość,

– ukończyła 16 lat,

– sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania.

– należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się: osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, młodzież nie uczęszczającą na katechizację).

Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do któ­rych należą rodzice chrzestni. Ojciec chrzestny na­bywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna symboliczną białą szatę.

* Rodzice naturalni i rodzice chrzestni winni przy­gotować się do chrztu dziecka przez udział w parafialnych spotkaniach przedchrzcielnych.

* Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują spe­cjalne błogosławieństwo.

* Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obo­wiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygoto­wać do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania.