Logowanie

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa

* Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinne­go obejmuje trzy etapy:

– przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,

– przygotowanie bliższe – katecheza przedmał­żeńska (obejmuje ok. 12 kon­ferencji); konsultacja w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (zazwyczaj dwa spotkania).

– przygotowanie bezpośrednie – przynajmniej dwukrotna rozmowa z duszpasterzem.

* Narzeczeni winni zgłosić się u swego duszpaste­rza na trzy miesiące przed planowanym termi­nem ślubu (uzgadniając wcześniej termin pierwszego spotkania) i przedłożyć następujące dokumenty:

– świeżą metrykę chrztu z zapisem o przyjęciu sakra­mentu bierzmowania i stanie wolnym,

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,

– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

W sytuacji małżeństwa konkordatowego (małżeń­stwa kanonicznego, które pociąga za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim), narzeczeni zobowiązani są także przedłożyć w parafii, w trzech egzemplarzach, zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące od dnia jego wydania (w dniu zawierania ślubu w kościele zaświadczenie musi być ważne).